بازی ها

قسمت بازی های سایت که بازی های کوچک و علمی درون آن قرار دارد

 

جدول کلمات متقاطع برای دبیرستانی‌ها

 

dabirestani

 

می توانید تصاویر را پرینت بیگرید، سپس آنها را حل کنید.

دانلود جدول کلمات متقاطع برای دبیرستانی‌ها

 

 

جستجوی کلمات سلول‌های‌بنیادی

 

jostjo

 

می توانید تصاویر را پرینت بیگرید، سپس آنها را حل کنید.

دانلود جستجوی کلمات سلول‌های‌بنیادی

 

 

A cell crossword pazzel

 

cell crossword

 

می توانید تصاویر را پرینت بیگرید، سپس آنها را حل کنید.

دانلود A sell crossword pazzel

 

 

easy crossword

 

easy

 

می توانید تصاویر را پرینت بیگرید، سپس آنها را حل کنید.

دانلود easy crossword