مدیریت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

منظور از ترويج سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب و ارتقا سطح آگاهی جامعه و گروه­های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با هدف تقويت زمينه‌هاي علمی – فرهنگي مورد نياز براي فعاليت هماهنگ و منسجم اين گروه­ها می­ باشد. ارتباطات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شامل فرايندهای  سازمان يافته برای تبادل اطلاعات  بين پژوهشگران، مراکز آموزشی- پژوهشی و بنگاه­های خصوصی-دولتی فعال در زمينه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی است.

گروه سرمايه انساني،روابط عمومی و ترويج مرکز سلول های بنیادی برای همه وظيفه ترويج و اطلاع رساني عمومي در مورد علم، فناوري و صنعت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را بعهده دارد كه اين مهم را از طريق برگزاري نمايشگاه/ همايش، انتشارات، رسانه ها، شبكه سازي و … اجرا مي نمايد.

اهداف گروه:

الف) ايجاد شناخت نسبت به سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و معرفي خدمات آن به جامعه.

ب)  ايجاد پذيرش و جلب همکاري گروه‌هاي مختلف درگير در توسعه فناوري از جمله:

●  جلب مشارکت مديران سطح مختلف دولتي.

● جلب مشارکت سرمايه‌گذاران و کارآفرينان.

ج) فعال نمودن ظرفيت هاي تحقيقاتي و علمي و صنعتي.

د‌) جهت‌دهي به فعاليت ها در راستاي هماهنگي.

ح‌) چشاندن طعم پيشرفت و تقويت غرور ملي.

مخاطبان برنامه هاي اين گروه را مي توان در قالب پنج دستة كلي دانش آموزان، دانشجويان،متخصصين، مديران و عموم مردم تقسيم نمود كه به عنوان مصرف كننده و ي به عنوان عضوي از چرخة توليد علم، فناوري و صنعت حضور دارند.

نياز به ترويج و آموزش يك نياز هميشگي است؛ بر اين اساس برنامه هاي اين گروه متناسب با نوع مخاطب، از ابزارهاي مختلف بهره گرفته مى شود. موضوع برنامه هاي گروه به سه دسته تقسيم مي شود:

  •  آموزش پيش از دانشگاه.

  •  تشويق نهادهاي مروج سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.

  •  اطلاع رساني سياست ها، برنامه و فعاليت هاي كشور در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.