حضور دانش آموزان دبیرستان ریحانه الرسول

در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ تعدادی از دانش آموزان دبیرستان ریحانه الرسول با حضور در ازمایشگاه مرکز سلول های بنیادی با دوره های مفاهیم سلول های بنیادی و کارگاه های مرتبط اشنا شدند.